غزلخانه کودکان دیوانه ام خوانند و پیران ساحرم من تفرجگاه ارواح پریشان خاطرم خانه متروکم از اشباح سرگردان پر است آسمانی در میان ابرهای عابرم چون صدف در سینه مروارید پنهان کرده ام در دل خود مومنم ، در چشم مردم کافرم ...... فقط دعا می کنم همانطور که احساس می کنم فکر کنم فقط دعا می کنم همانطور که فکر می کنم بنویسم فقط دعا می کنم همانطور که می نویسم فهمیده شود ...... غزلخانه در فیسبوک: http://www.facebook.com/ghazalkhane http://ghazalkhane.mihanblog.com 2020-09-24T13:47:45+01:00 text/html 2016-08-05T17:55:42+01:00 ghazalkhane.mihanblog.com محمد آل احمد رج به رج نقش تو http://ghazalkhane.mihanblog.com/post/1230 <br><br><div align="center"><font size="4" color="#999900"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br>باز هم شب شد و من ماندم و تکرار غزل<br>قلمی دست من افتاد به اصرار غزل<br><br>مبحث هندسه و یک ورق کاغذ و بعد<br>محور عشق من و چرخش پرگار غزل<br><br>یک جنون در دل من رقص کنان می کوبد<br>سر احساس مرا بر در و دیوار غزل<br><br>دوستت دارم و انگار مرا می سنجند<br>لحظه ها، ثانیه ها باز به معیار غزل<br><br>چشم تو یاد من افتاد، خودت می دانی<br>که کساد است در این مرحله بازار غزل<br><br>غرق روحانیت عشق تو هستم اکنون<br>چون که نزدیک شده لحظه افطار غزل<br><br>جمله آخر شعرم چه قشنگ است قلم<br>رج به رج نقش تو را بافته بر دار غزل!<br><br><font size="2">محمدعلی بهمنی</font><br></font></b></font></div> text/html 2016-07-22T09:45:46+01:00 ghazalkhane.mihanblog.com محمد آل احمد حس نامانوس http://ghazalkhane.mihanblog.com/post/1229 <br><div align="center"><font size="4" color="#999900"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br>پشت پلکت حبس کردی شور اقیانوس را<br>لا به لای گیسوانت جاده ی چالـــوس را<br><br>شهـرت قـد بلـند و چشـم هـای روشنت<br>می کشد تا قلب تهران دختران روس را<br><br>چـادر گلـدار سرکـردی و راه افتـاده ای<br>دربیـاور بــا خرامیـدن، لـج طاووس را<br><br>تا که می آیم به طعم دلخوشی عادت کنم<br>می نشانی بر لبانم مزه ی افسوس را<br><br>یا که دست از قهر خود بردار و دستم را بگیر<br>یا بگیر از دست من این حس نامانوس را<br><br><font size="2">حسین زحمتکش</font><br></font></b></font></div> text/html 2016-07-13T20:54:03+01:00 ghazalkhane.mihanblog.com محمد آل احمد دل خرم نیست http://ghazalkhane.mihanblog.com/post/1228 <font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><br></font></b></font><div align="center"><font color="#999900"><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">در دل بی‌خبران جز غم عالم غم نیست</font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">در غم عشق تو ما را خبر از عالم نیست</font></b></font><br><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">خاک عالم که سرشتند غرض عشق تو بود</font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">هر که خاک ره عشق تو نشد آدم نیست</font></b></font><br><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">از جنون من و حسن تو سخن بسیارست</font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">قصهٔ ما و تو از لیلی و مجنون کم نیست</font></b></font><br><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گر طبیبان ز پی داغ تو مرهم سازند</font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">کی گذاریم که آن داغ کم از مرهم نیست</font></b></font><br><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">بس که سودای تو دارم غم خود نیست مرا</font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">گر ازین پیش غمی بود کنون آن هم نیست</font></b></font><br><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">من که امروز هلاک دم جان‌بخش تو ام</font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">دم عیسی چه کنم؟ چون دم او این دم نیست</font></b></font><br><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">غنچهٔ خرمی از خاک هلالی مطلب</font></b></font><br><font size="4"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">که سر روضهٔ او جای دل خرم نیست</font></b></font><br><br><br><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">هلالی جغتایی</font></b></font><br></font></div> text/html 2016-07-13T20:42:41+01:00 ghazalkhane.mihanblog.com محمد آل احمد گنهکار http://ghazalkhane.mihanblog.com/post/1227 <b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br></font></b><div align="center"><font color="#999900"><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">در کوی بتان نیست کسی زارتر از من</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">در پیش عزیزان جهان ، خوارتر از من</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">گفتی که مرا یار وفادار بسی هست ،</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">هستند ، ولی نیست وفادارتر از من</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">گر طالب آنی که به یاری بنشینی ،</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">بنشین که تو را نیست کسی یارتر از من</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">خلق دو جهان است گرفتار تو ، لیکن</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">در هر دو جهان نیست گرفتارتر از من</font></b><br><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">امروز اگر عشق گناه است ، هلالی !</font></b><br><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">فردا نتوان یافت گنهکارتر از من ...<br><br></font></b><br><font size="2"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">هلالی جغتایی</font></b></font></font><br></div><br> text/html 2016-06-29T23:27:42+01:00 ghazalkhane.mihanblog.com محمد آل احمد دست به دامان تو http://ghazalkhane.mihanblog.com/post/1226 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <DIV align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>بازآمده ام دست به دامان تو باشم</STRONG></FONT></SPAN></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>کافر شوم از غیر و مسلمان تو باشم</STRONG></FONT></DIV><FONT face=arial,helvetica,sans-serif> <DIV align=center><FONT size=4><BR><FONT color=#999900></FONT></FONT></DIV><STRONG></STRONG></FONT> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>از صبح ازل حلقه به گوش تو بمانم</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>تا شام ابد گوش به فرمان تو باشم</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center><STRONG><FONT color=#999900 size=4 face=Arial></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG></STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>سی روز جدا باشم از آشفتگی خلق</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>تا معتکف موی پریشان تو باشم</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center><STRONG><FONT color=#999900 size=4 face=Arial></FONT></STRONG>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG></STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>سی روز قبولم کن و مهمان دلم باش</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>تا سی شب پر خاطره مهمان تو باشم</STRONG></FONT></DIV><FONT face=arial,helvetica,sans-serif> <DIV align=center><FONT size=4><BR><FONT color=#999900></FONT></FONT></DIV><STRONG></STRONG></FONT> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>قرآن به سرم بود که امشب شب قدر است</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>جانم به کفم بود که قربان تو باشم</STRONG></FONT></DIV><FONT face=arial,helvetica,sans-serif> <DIV align=center><FONT size=4><BR><FONT color=#999900></FONT></FONT></DIV><STRONG></STRONG></FONT> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آیات تو را بر طبق سینه گذارم</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>رحلی شوم و حافظ قرآن تو باشم</STRONG></FONT></DIV> <P><STRONG><FONT color=#999900 size=4 face=Arial></FONT></STRONG>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#999900 size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>علیرضا بدیع</STRONG></FONT></P> text/html 2016-06-29T21:48:36+01:00 ghazalkhane.mihanblog.com محمد آل احمد خدایا دشمنانم را بگیر از من http://ghazalkhane.mihanblog.com/post/1225 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>سویش گرفتم دستهای ناتوانم را<BR>از آینه بیرون کشیدم هم زبانم را<BR><BR>تا یار من او باشد و من یار او باشم<BR>من قصد جانش کردم و او قصد جانم را<BR><BR>ساقی فقط حال بدم را خوب میفهمد<BR>وقتی سر و ته میگذارم استکانم را!<BR><BR>نه! از شراب زندگی دیگر نمینوشم<BR>ها... ای من در آینه بو کن دهانم را<BR><BR>عمری کنارم از وفا گفتند تا بردند<BR>سگهای دورم تکه تکه استخوانم را<BR><BR>گفتم خدایا دشمنانم را بگیر از من<BR>اینگونه شد دیگر ندیدم دوستانم را... <BR><BR><FONT size=2>محسن کاویانی</FONT><BR></STRONG></FONT></P> text/html 2014-11-24T22:04:10+01:00 ghazalkhane.mihanblog.com محمد آل احمد گردن آویز http://ghazalkhane.mihanblog.com/post/1223 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>حد اعلایی و با حداقل ها همنشین</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آه مرواریدِ اصلِ با بدل ها همنشین</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>از معمّا ماندن ات چندی ست لذت می بری</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>ای سؤال مشکلِ با راه حل ها هم نشین</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>من به لطفِ دوستانت رفتم امّا سعی کن</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>بعدِ من کمتر شوی با این دغل ها همنشین</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>دل به مفهوم سیاهی کم کم عادت می کند</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>چشم وقتی می شود با مبتذل ها همنشین</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>گردن آویزی چنین را پاره کن، آزاد شو</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آه مرواریدِ اصلِ با بدل ها همنشین</STRONG></FONT></DIV> <DIV align=center>&nbsp;</DIV> <DIV align=center><FONT color=#999900 size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>کاظم بهمنی</STRONG></FONT></DIV> text/html 2014-10-08T22:39:49+01:00 ghazalkhane.mihanblog.com محمد آل احمد تیم تک نفره http://ghazalkhane.mihanblog.com/post/1222 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>به تب و لرز تلخِ تنهایی، به سکوتی که نیست عادت کن!<BR>&nbsp;درد وقتی رسید وُ فرمان داد، مثل سرباز خوب اطاعت کن<BR>&nbsp;<BR>سعی کن وقتِ بی کسی&shy;هایت، گاه لبخند کوچکی بزنی<BR>&nbsp;فکر فردای پیری&shy;ات هم باش، گریه هم می&shy;کنی قناعت کن<BR>&nbsp;<BR>زندگی می&shy;رود به سمت جلو، تو ولی می&shy;روی به سمتِ عقب!<BR>&nbsp;شده&shy; ای عضوِ«تیمِ تک نفره»،پس خودت از خودت حمایت کن<BR>&nbsp;<BR>بینِ تن&shy;های خالی از دلِ خوش، هی خودت را بگیر در بغلت<BR>&nbsp;دزدکی با خودت برو بیرون، و به تنهایی&shy;ات خیانت کن!<BR>&nbsp;<BR>گرچه خو کرده&shy;ای به تنهایی،گرچه این اختیار را داری<BR>&nbsp;گاه و بیگاه لذت غم را با «رفیقانِ&nbsp;دوست» قسمت کن<BR>&nbsp;<BR>شعر، تنها دلیلِ تنهایی&shy;ست؛هر زمان خسته شد دلت، برگرد<BR>ماشه را سمتِ دفترت بچکان، شعر را تا همیشه راحت کن!</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900><FONT size=2><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>امید صباغ نو</STRONG></FONT> </FONT></FONT></P> text/html 2014-10-01T23:53:17+01:00 ghazalkhane.mihanblog.com محمد آل احمد پایان خوب http://ghazalkhane.mihanblog.com/post/1220 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>از صد آدم یک نفر انسان خوبی می شود <BR>آخرش دوران ما دوران خوبی می شود !<BR>&nbsp;<BR>میشود خودکامه کم کم مهربان و دست کم ـ<BR>ـ شهر ما هم صاحب زندان خوبی می شود !<BR>&nbsp;<BR>گر در آمد اشک من از رفتنت دلخور نشو <BR>دست کم در شهرتان باران خوبی می شود !<BR>&nbsp;<BR>چارراهِ&nbsp; بی چراغ ِ قرمز ِ چشمان تو<BR>-با کمی چرخش در آن-&nbsp; میدان خوبی می شود !<BR>&nbsp;<BR>طول و عرض کوچه تان را بارها سنجیده است<BR>کفش من دارد ریاضیدان خوبی می شود !<BR>&nbsp;<BR>***<BR>&nbsp;<BR>آخرش روزی پشیمان می شوی از رفتنت<BR>شعر من هم صاحب پایان خوبی می شود !</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900><FONT size=2><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>اصغر عظیمی مهر</STRONG></FONT> </FONT></FONT></P> text/html 2014-10-01T23:50:19+01:00 ghazalkhane.mihanblog.com محمد آل احمد خانه ویرانه http://ghazalkhane.mihanblog.com/post/1221 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>مست اگر با دست خالی راهی میخانه است<BR>احتمالاً در سرش یک فکر بی باکانه است<BR>&nbsp;<BR>عقل دارم!- بیشتر از آنچه لازم داشتم-<BR>هر که از دیوانگی دل می کند دیوانه است!</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>پیش چشم آشنایان هرچه میخواهی بگو<BR>سختی تحقیر پیش مردم بیگانه است!</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>راه خود را کج کن و قدری از آنسوتر برو!<BR>هرکجا دیدی سری آرام روی شانه است!</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>من نمیدانم چه سرّی دارد اینکه در دلم –<BR>هرکه مهمان می شود در حکم صاحبخانه است!</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>اینکه در آغوش من بودی دلیلی ساده داشت:<BR>گنج معمولاً میان خانه ای ویرانه است!</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>اصغر عظیمی مهر </STRONG></FONT></P> text/html 2014-09-24T21:17:23+01:00 ghazalkhane.mihanblog.com محمد آل احمد راه طولانی http://ghazalkhane.mihanblog.com/post/1219 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>غیر شیدایی مرا داغی به پیشانی نبود<BR>من که پیشانی نوشتم جز پریشانی نبود<BR>&nbsp;<BR>همدمی ما بین آدم ها اگر می یافتم<BR>آه من در سینه ام یک عمر زندانی نبود<BR>&nbsp;<BR>دوستان رو به رو و دشمنان پشت سر<BR>هرچه بود آیین این مردم مسلمانی نبود<BR>&nbsp;<BR>خار چشم این و آن گردیدن از گردن کشی ست<BR>دسترنج کاج ها غیر از پشیمانی نبود<BR>&nbsp;<BR>چشم کافرکیش را با وحدت ابرو چه کار؟<BR>کاش این محراب را آیات شیطانی نبود<BR>&nbsp;<BR>***</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>من که در بندم کجا؟ میدان آزادی کجا؟<BR>کاش راه خانه ات این قدر طولانی نبود...<BR>&nbsp;<BR><FONT size=2>علیرضا بدیع</FONT></STRONG></FONT></P> text/html 2014-09-24T21:10:59+01:00 ghazalkhane.mihanblog.com محمد آل احمد هست و نیست http://ghazalkhane.mihanblog.com/post/1218 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>قحطی بوسه تب دار است و باران نیست، هست؟<BR>ردِ لبهای تو دیگر روی فنجان نیست، هست ؟</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>عطر تو پیچیده در شهری که در آن نیستی<BR>باد می اید ولی موی پریشان نیست، هست ؟</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آمدم تهران که با تو زندگی را سر کنم<BR>بی تو دیگر شهر رویاهام تهران نیست، هست ؟</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آنچه پنهان کرده ام پشت نگاهم سالها...<BR>از خدا پنهان ولی از تو که پنهان نیست،هست ؟</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>خانه یخبندان، سَرم یخ، دستهایم یخ زده<BR>چهار فصل زندگی درمن زمستان نیست ؟ هست</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>خوب دقت کن به تدریجی ترین پرواز روح<BR>این که دارد می رود از دست "عمران" نیست؟ هست</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>عمران میری</STRONG></FONT></P> text/html 2014-09-24T21:07:44+01:00 ghazalkhane.mihanblog.com محمد آل احمد پیشکش http://ghazalkhane.mihanblog.com/post/1217 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG></STRONG></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>عشق دنیای مرا سوزاند اما پیشکش<BR>داد از این دارم که دینم سوخت، دنیا پیشکش !</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>ای که می‌گویی طبیب قلب‌های عاشقی<BR>کاش دردم را نیفزایی، مداوا پیشکش</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>دشمنانت در پی صلحند اما چشم تو<BR>دوستان را هم فدا کرده‌ست، آنها پیشکش</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>بس که زیبایی اگر یوسف تو را می‌دید نیز<BR>چنگ بر پیراهنت می‌زد، زلیخا پیشکش</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>ماهی تنهای تنگم، کاش دست سرنوشت<BR>برکه‌ای کوچک به من می‌داد، دریا پیشکش</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>سجاد سامانی</STRONG></FONT></P> text/html 2014-09-10T10:56:17+01:00 ghazalkhane.mihanblog.com محمد آل احمد آینه های مقعر http://ghazalkhane.mihanblog.com/post/1216 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>مثل گنجشکی که طوفان لانه اش را برده است<BR>خاطرم از مرگ تلخ جوجه ها آزرده است</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>هر زمان یادت می افتم مثل قبرستانم و<BR>سینه ام سنگ مزار خاطرات مرده است</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>ناسزا گاهی پیام عشق دارد با خودش<BR>این سکوت بی رضایت نه؛ به من برخورده است</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>غیر از آن آیینه هایی که تقعر داشتند<BR>تا به حالا هیچ کس کوچک مرا نشمرده است</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>تیر غیب از آسمان یک روز پایین می کشد<BR>آن کسانی را که ناحق عشق بالا برده است</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>آن گلی را که خلایق بارها بو کرده اند<BR>تازه هم باشد برای من گلی پژمرده است</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>کاظم بهمنی</STRONG></FONT></P> text/html 2014-08-30T19:37:28+01:00 ghazalkhane.mihanblog.com محمد آل احمد آونگ http://ghazalkhane.mihanblog.com/post/1215 <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>طاووس من ! حتی تو هم در حسرت رنگی !<BR>حتی تو هم با سرنوشت خویش در جنگی !</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>یک روز دیگر کم شد از عمرت ، خدا را شکر<BR>امروز قـــدری کمتر از دیروز دلتنگی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>از " خود " گریزانی چرا ای سنگ ! باور کن<BR>حتی اگر در کعبه باشی باز هم سنگی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>عمریست در نی شور شادی میـــدمی اما<BR>از نــــی نمی آید به جز اندوه آهنگی</STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=4 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>دنیا پـــلی دارد که در هر سوی آن باشی<BR>در فکر سوی دیگری ! آوخ چه آونگـی! </STRONG></FONT></P> <P align=center><FONT color=#999900 size=2 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>فاضل نظری</STRONG></FONT></P>